چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 01:59:14| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-04-17 20:35

ویروس کرونا روی سطح کیسه پلاستیکی بیشتر از کیسه پارچه ای زنده می ماند

 ویروس کرونا روی سطح کیسه پلاستیکی بیشتر از کیسه پارچه ای زنده می ماند

 

✅ تهران بدون کیسه پلاستیکی برای همه