چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 02:14:14| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-04-22 19:49

رعایت فاصله اجتماعی

بارعایت فاصله اجتماعی واستفاده از ماسک درکاهش اثرات مرگبارکروناویروس به سلامت عزیزانمان کمک کنیم .

#من_ماسک_میزنم