چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 03:12:54| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-05-11 10:47

تا با چشم نبینیم، باور نمی کنیم

استادی در دانشگاه هاروارد این عکس را منتشر کرده و زیر عکس نوشته، اگه ویروس را اینجوری در خیابانها و کوچه و محل می دیدین، از در خونه بیرون نمی آمدید.

مشکل ما آدما اینه که تا با چشم نبینیم باور نمیکنیم.